ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายธวัช ใจเย็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/07/2011
ปรับปรุง 20/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 785168
Page Views 992451
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
                                   พันธกิจ (MISSION)
 

๑. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีศักยภาพในการแข่งขันระดับชาติ

๒. พัฒนาการดำเนินการให้ประชากรวัยเรียนได้รับความรู้อย่างทั่วถึงและได้ศึกษาต่อตามศักยภาพ

๓. ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน โดยเน้นให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะและมารยาทงาม รักและภูมิใจในท้องถิ่น ได้เรียนรู้ด้านอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัย มีทักษะชีวิต มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีค่านิยมที่พึงประสงค์ของคนไทย ๑๒ ประการ

๔. เร่งรัดพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพมีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและทำงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

๕. ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งและได้รับการรับรองคุณภาพภายนอก

๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) ยึดการบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สร้างความเข้มแข็งของการมีส่วนร่วม เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม สร้างระบบกำกับดูแลตนเองที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและการทำงาน