ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอุษณีย์ พรหมสวัสดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวุฒิพงษ์ พิมพ์ภักดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวภรณ์ทิพย์ พลอยประดับ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวมัทนาวดี ศรีชุม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4