ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอุษณีย์ พรหมสวัสดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวุฒิพงษ์ พิมพ์ภักดิ์
ครู คศ.1

นางสาวภรณ์ทิพย์ พลอยประดับ
ครูผู้ช่วย

นางสาวมัทนาวดี ศรีชุม
ครูผู้ช่วย