ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวอุษณีย์ พรหมสวัสดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวุฒิพงษ์ พิมพ์ภักดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวภรณ์ทิพย์ พลอยประดับ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวมัทนาวดี ศรีชุม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2