หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ

เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 23 ห้องเรียน

ในปีการศึกษา 2565 มีห้องเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน 6 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6