ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรวีพลอย รุ่งคล้ายอ้น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอะหนุ่ย จันละบุตร
ครู คศ.2

นางพิมพ์ประภา ประสิทธิ์ผล
ครู คศ.1