ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรวีพลอย รุ่งคล้ายอ้น

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอะหนุ่ย จันละบุตร
ครู คศ.1

นางสาวนภารัตร์ ปะนามะเก
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพิมพ์ประภา บำรุงกิจวิทยา
ครูผู้ช่วย