ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรวีพลอย รุ่งคล้ายอ้น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพิมพ์ประภา ประสิทธิ์ผล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวลลิตา ยวงโพธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอังคณา เมฆแก้ว
ครูผู้ช่วย