ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรวีพลอย รุ่งคล้ายอ้น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวลลิตา ยวงโพธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอังคณา เมฆแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวกิตติยา เกปัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3