ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรวีพลอย รุ่งคล้ายอ้น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอะหนุ่ย จันละบุตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางพิมพ์ประภา ประสิทธิ์ผล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2