กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์ ไทยเมืองพล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางฐิติชญา สุขสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4