ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางฐิติชญา สุขสวัสดิ์
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์ ไทยเมืองพล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3