ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวนภาพร สุดแสง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางฐิติชญา สุขสวัสดิ์
ครู คศ.3