ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์ ไทยเมืองพล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางฐิติชญา สุขสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4