ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางธัญญ์ฐิตา โชติธนินจำรัส
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางวัชรินทร์ อินธิมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายตรีระวุฒิ สอนไชยยาติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นายโชคอนันต์ เจริญศิริ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1