ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชัยยัน อรชุน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปทุมทิพย์ บุญมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1