กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางทัศนีย์ ปาละ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวขวัญฤทัย บัวสุดตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุพิดา ยิ้มเขียว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปวริศา ฝอยทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวชลิตา ชาญศึก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวชลิดา หลักเมือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1