ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางทัศนีย์ ปาละ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอารีลักษณ์ สำโรงแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวขวัญฤทัย บัวสุดตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุพิดา ยิ้มเขียว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวปวริศา ฝอยทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวชลิตา ชาญศึก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวชลิดา หลักเมือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3