ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางทัศนีย์ ปาละ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอารีลักษณ์ สำโรงแสง
ครู คศ.1

นางสาวปวริศา ฝอยทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพิดา ยิ้มเขียว
ครูผู้ช่วย