ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางทัศนีย์ ปาละ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอารีลักษณ์ สำโรงแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวปวริศา ฝอยทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุพิดา ยิ้มเขียว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3