ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางทัศนีย์ ปาละ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอารีลักษณ์ สำโรงแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวขวัญฤทัย บัวสุดตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุพิดา ยิ้มเขียว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปวริศา ฝอยทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวชลิตา ชาญศึก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1