ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกรรณิการ์ ท้วมแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววิลาวัลย์ วงค์จันทร์
ครูผู้ช่วย

นางหัทญา ธิศาเวช
ครูผู้ช่วย