ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกรรณิการ์ ท้วมแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางหัทญา ธิศาเวช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1