ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกรรณิการ์ ท้วมแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิลาวัลย์ เพ็ญเนตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางหัทญา ธิศาเวช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1