ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจันทร์แสง ว่องไว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรัชฎา เศิกศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนกนันท์ จบสัญจร
ครูผู้ช่วย