ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรัชฎา เศิกศิริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวชนกนันท์ จบสัญจร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2