ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรัชฎา เศิกศิริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชนกนันท์ จบสัญจร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนภารัตน์ กล้าหาญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3