ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายธวัช ใจเย็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางรวีพลอย รุ่งคล้ายอ้น
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางวัชรินทร์ อินธิมา
หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ

นางสาวอุษณีย์ พรหมสวัสดิ์
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางสาวจันทร์แสง ว่องไว
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางทัศนีย์ ปาละ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน