ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายธวัช ใจเย็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางรวีพลอย รุ่งคล้ายอ้น
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางวัชรินทร์ อินธิมา
หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ

นางสาวอุษณีย์ พรหมสวัสดิ์
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางหัทญา ธิศาเวช
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางทัศนีย์ ปาละ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3