ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตตลักษณ์/เอกลักษณ์
 
  
อัตลักษณ์

"สะอาด  มารยาทงาม"

 
 

เอกลักษณ์

"คุณธรรมนำความคิด  ปลูกจิตด้วยประชาธิปไตย"