ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบบุคลากร

นายธวัช ใจเย็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางฐิติชญา สุขสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางวัชรินทร์ อินธิมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางรวีพลอย รุ่งคล้ายอ้น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางธัญญ์ฐิตา โชติธนินจำรัส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางอุษณีย์ พรหมสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายวุฒิพงษ์ พิมพ์ภักดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวอารีลักษณ์ สำโรงแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพิมพ์ประภา บำรุงกิจวิทยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางวิลาวัลย์ เพ็ญเนตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายชัยยัน อรชุน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวปทุมทิพย์ บุญมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางทัศนีย์ ปาละ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางรัชฎา เศิกศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวชนกนันท์ จบสัญจร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวภรณ์ทิพย์ พลอยประดับ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวมัทนาวดี ศรีชุม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกรรณิการ์ ท้วมแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางหัทญา ธิศาเวช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวขวัญฤทัย บัวสุดตา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุพิดา ยิ้มเขียว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์ ไทยเมืองพล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปวริศา ฝอยทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวณัฏฐธิดา สามหมอ
ธุรการ

นายมนตรี เครือนาค
พนักงานบริการ

นางสาวชลิตา ชาญศึก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1