ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบบุคลากร

นายธวัช ใจเย็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางฐิติชญา สุขสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางวัชรินทร์ อินธิมา
ครู คศ.1

นางรวีพลอย รุ่งคล้ายอ้น
ครู คศ.1

นายอะหนุ่ย จันละบุตร
ครู คศ.2

นางธัญญ์ฐิตา โชติธนินจำรัส
ครู คศ.1

นางสาวจันทร์แสง ว่องไว
ครู คศ.1

นางอุษณีย์ พรหมสวัสดิ์
ครู คศ.1

นายวุฒิพงษ์ พิมพ์ภักดิ์
ครู คศ.1

นางสาวอารีลักษณ์ สำโรงแสง
ครู คศ.1

นางสาวพิมพ์ประภา บำรุงกิจวิทยา
ครู คศ.1

นางสาววิลาวัลย์ วงค์จันทร์
ครู คศ.1

นายชัยยัน อรชุน
ครูผู้ช่วย

นางสาวปทุมทิพย์ บุญมา
ครูผู้ช่วย

นางทัศนีย์ ปาละ
ครูผู้ช่วย

นางรัชฎา เศิกศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนกนันท์ จบสัญจร
ครูผู้ช่วย

นางสาวภรณ์ทิพย์ พลอยประดับ
ครูผู้ช่วย

นางสาวมัทนาวดี ศรีชุม
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรรณิการ์ ท้วมแก้ว
ครู คศ.1

นางหัทญา ธิศาเวช
ครู คศ.1

นางสาวขวัญฤทัย บัวสุดตา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพิดา ยิ้มเขียว
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์ ไทยเมืองพล
ครูผู้ช่วย

นางสาวปวริศา ฝอยทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฏฐธิดา สามหมอ
ธุรการ

นายมนตรี เครือนาค
พนักงานบริการ