คณะผู้บริหาร

นางปริญา พีรปรัชญา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววิยะดา นาคสิน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรวีพลอย รุ่งคล้ายอ้น
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางวัชรินทร์ อินธิมา
หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอุษณีย์ พรหมสวัสดิ์
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางหัทญา ธิศาเวช
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางทัศนีย์ ปาละ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1