ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายธวัช ใจเย็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรวีพลอย รุ่งคล้ายอ้น
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางวัชรินทร์ อินธิมา
หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอุษณีย์ พรหมสวัสดิ์
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางหัทญา ธิศาเวช
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางทัศนีย์ ปาละ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3